Projekt

„Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v NsP Ilava, n.o.“
je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Predmetom predkladaného projektu je obstaranie zdravotníckeho vybavenia (liečebného, diagnostického, hygienizačného a ostatného) a zásob pre poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti pacientom s ochorením alebo podozrením na ochorenie COVID- 19 v Nemocnici s poliklinikou Ilava, n.o.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie kapacít ústavnej starostlivosti a podpora opatrení na skrátenie času reakcie v NsP Ilava, n.o. Naplnenie hlavného cieľa pozostáva z nasledovných čiastkových cieľov:

Hlavný cieľ je v priamom súlade so špecifickým cieľom 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19.

Na základe analýzy súčasného stavu a potrieb NsP Ilava počas pandémie z dôvodu COVID-19, po skúsenostiach z 1. vlny a 2. vlny, ako i trendu vývoja COVID-19 na Slovensku v súčasnosti, sme pre plnenie hlavného a špecifických cieľov projektu definovali podstatné vybavenie a činnosti, ktoré sú obsahom 2 hlavných aktivít projektu:

  1. Aktivita A: Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky, liečby a ošetrovania pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID 19- obstaranie diagnostických a liečebných zdravotníckych zariadení
  2. Aktivita C: Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia - obstaranie ochranných pomôcok a zariadení, s cieľom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia zdravotníckeho personálu nemocnice a prevencie šírenia vírusu.

Miesto realizácie: areál NsP Ilava, n.o., Ľ. Štúra 388/3, 019 01 Ilava
Predkladaný projekt a jeho hlavné aktivity budú realizované v termíne od 01/2022 – 06/2022.
Realizáciou projektu dôjde k naplneniu nasledujúcich merateľných ukazovateľov:
PCV01 – Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov – 177 636,43 EUR
PCV02 – Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia– 149 968,15 EUR

Poskytovateľ pomoci (RO):
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
https://www.mirri.gov.sk/index.html 

Vyhlasovateľ výzvy (SORO):
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
https://www.health.gov.sk/Titulka